Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.10.2020 20:56 - Джагфар тарихи е фалшификат
Автор: radostinalassa Категория: История   
Прочетен: 1184 Коментари: 10 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Относно  лексиката  на  „Джагфар  тарихи”,  съобразно  мнението  на  съвр.  татарски учени, авторът е допуснал груби грешки показващи,  че текстът е съчиняван в наши  дни: 1. Чина – използва се и като обозначаване на „китайските тюрки”. Такъв термин не съществува в позната ранносредновековна литература. Формирането хсюнно-сянбийската общност „Ашина” и прерастването и в “тюрки” става в Жужанската държава, а не в Китай, който тогава е известена като държавата на племето Тоба, наречена Вей. Никога китайското етническо пространство, обозначавано най-общо като Цин, Цина, Сина, Чина, не се е свързвало с тюрките. 2. Хин-Батир – изписването на титлата „батир”, не се среща в средновековните ръкописи.  В  монголските  източници  се  среща  също  формата  –  багатур,  баатур  (Алтън тобчи, стр.67), Кийук бахадир (Рашидетдин Фазлалах. Джамиг-ат-таварих. т.1, ч.1, М., 1968, стр.254). В тюркските езици “батир” е късна заемка от монголски, което се доказва от изпадането   на  “г”  станало   в  монголски   (багатур→баатур→батир).   Самата  дума  е  с индоевропейски (ирански или тохарски) произход и озн.: „войн-герой”. 3. Седморечие  – използването  на такъв  топоним  в  езика  на древните  тюрки,  не  е известно. Те наричат тази област Аргу, Аргун, Органа (в транскрипцията на М.Поло). Седморечие е късен руски термин, директен превод от еднозначното казахско „Джетъ-су”. 4. Газан – като име е късно, използвано е в „Шеджере-и-туркмен” (Кононов А.Н.Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази хивинского. М.-Л.,1958,стр.73). В Поволжието се появява с названието на гр. Казан, възникнал в златноорденското време. 5. Хони – от текста става видно, че това за древните хуни (хсюнну). Но при тюркските народи, както и в древнотюркския език, названието хон/хун, не се среща. Най-близко е монголското хun – човек. Древнотюркското kьn – човек, е засвидетелствано като част от думата elgьn/elkьn  – народ. 6.  Баджанак  –  название  на  печенегите,  което  се среща  във  византийските, древноруските и арабските източници, близко до баджна – едно от кангарските племена. В тюркските източници се използва предимно формата кангли, кенгерес. Формата сабани, употребена също за название на печенегите, не се среща в никакви други източници и е авторска измислица. Вероятно пръвооснавата му е по-късното название  шейбаниди? 7. Барадж – за пръв път се използва в литературно-публицистичното произведение от ХVІІ в. „Дастан Чингис-наме”, със значение аждаха (дракон, аждер, респ. змей), а също в произведението на X.Муслими „Таварих-и-Булгария” от края на ХVІІІ в., като име Бараж- хан. Думата е от персийски произход, в персийски burji – змия, barghaman – змей, дракон. 8. Башкорт – топонимът не отговаря на ортографическите норми на средновековната тюркска традиция. Тази форма се появява едва в 1890 г. В древните источници се среща формата „башгард” (Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956, стр.345; Кошгари М. “Туркий сузлар девони”. 1 т., Тошкент, 1960,стр.64). Самият етноним произлиза от печенежкото племе баджгирд. 9. Камирци – имат се в предвид кимерийците, този етноним не е познат на средновековната тюркска традиция. Трудно обяснима е връзката на кимер с камир – тесто. 10. Разгледана е историята на камирите, които са роби на масгутите, както и факта че камирите и сакланите се покланяли на Таргиз (скитския прародител Таргитай съоб. от Херодот).  Трудно  е  да  си  представим,  че  „средновековните”  съставители  на  „Джагфар тарихи” са познавали трудовете на Херодот. 11. В „Джагфар тарихи” се описва, че „хоните” са ималли специално знаме от вълнена топка  с  висящи  дълги  ленти,  което  символизирало  „Змея  Барадж”,  или покровителя  на  „хоните”.   Всъщност   тук   имаме   заимстване   от   Ариан,   римски   пълководец,   описал сраженията си с аланите в Анатолия и техните змийски, „драконови знамена” в своя труд  „Диспозиция  срещу  аланите”.  Явно  авторът  на  свода  е  чел  латинския  оиргинал,  което повече от невъзможно. 12.  В  „Джагфар  тарихи”  се  използват  сведения  са  скитите,  сарматите,  масагетите  (мазгути), акацирите (наречени акаджири), антите (наречени анчийци), аланите, аварите, в своеобразен „татарски” дух. При условие, че тези данни не са познати на средновековните тюркски хронисти. Учудващо е как точно „древният” автор е предал събитията по преселването на „псевдоаварите” и сблъсъка им със сабирите (савирите), в стила на Л.Н.Гумильов, по „Историята” на Теофилкт Симоката. Недоумение предизвиква и етнонима англи   –   охраняващи   крайбрежието,   това   са  англичаните,   показващ   пряк   паралел   с  „писанията” на пантюркиста М.Аджи?! 13. Използването на етнонима „мишар” в ХІІІ в., показва незнанието на „автора”, че тогава се използва формата „можор”, което е във връзка с древноунгарското mogueri – маджари (Magyar – унгарци). Според една от теориите за произхода им, мишарите са част от древните унгарци/маджари останали в Поволжието. 14. В четвъртата глава на свода, „Шейх-Гали китаби” (Книга на Шейх-Гали), събития свързан   с  последните   епизоди   на  Казанското   ханство,   механично   се  принасят   към  „булгарската д-ва” и завладяването и от русите. Личността на Шейх-Гали, отговаря на историческата личност Шахгали или Шах-Али хан (1516 – 1565 г.), който е хан на Касимовското ханство. Шахгали е представител на златноорденска чингисидската аристокрация. Той никога не се е смятал за волжкобългарски владетел. (Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. Казань, 1990,стр.75). 15. Използването  на израза-топоним  “Танк-алан”,  “каменна  поляна”,  като  “земя  на мазгутите”  показва ясен  паралел  с данните от  китайските  хроники  (Бей-ши,  Тан-шу)  за владението Ши, Чжеше (zhěshй) или Чжеши (zhиshн), отг. на Чач/Шаш (по- късния Ташкент), което се превежда още в някои от китайските документи (Син Тан-шу), като  Ши  гуо   (shнguу)    „каменна  държава”,  поради  буквалното  смислово,  а  не фонетично възприемане на йероглифния израз. Тъй като това наименование е фиксирано единствено в китайските източници, буди недоумение факта, че автора на „Джагфар тарихи” е използвал и тях. 16. Използването на израза „Планината Самар” като сакрален израз на вярата във Върховния „синдийски” бог Тара или Тангра, е прозрачно скалъпена история, от санскритското понятие Сумер – „Свещенната планина” и тюркския Тангра, незнайно защо обявен за „синдийски” бог. 17. Персонажът Бел-кермек – „булгарски балтавар” е изплагиатстван от споменатия от М.Хоренаци „хон на име Бел, който избягал при кушаните и ги предупредил за готвещия се персийски поход”. 18.  Историята  за  Шамбат,  наречен  Кий,  брат  на  Кубрат,  създал  страната  Дулоба,  воювал с франките, всъщност е изплагиатствана от легендата са Кий, Щек и Хорив и основаването на Киев и посочения единствено от Константин Багрянородни топоним Самбатас, с който той означава Киев, както и историята на Само, създателя на първото, кратко съществувало славянско държавно формирование. 19. Използването на етнонимите утиги и хоти, респ. утригури и кутригури/котраги не е засвидетелствано в нито един източник, а споменаването на утригури и кутригури е само във византийските хроники на Патриарх Никифор и Теофан Изповедник, както и в “Речта на Турксант”, така че няма как те да са известни на „автора на свода”. 20. Прави впечатление използването на доста странни топоними, в „Джагфар тарихи”, не срещани никъде другаде, с неизвестен произход, напр.: Ак-Балин – Севрена Русия, Ак- Булгар йорта – Волжка България, Ала-Тура – Казан, Анатыш – Дания, Алтын-Баш – Рим, Байлак – Полша, Артан – Прибалтика, Литва, Атряч – Троя, Банджа – Фанагория, Берджулы – населението на Шумер, Самар – Шумер, Галидж – Скандинавия, Дулоба – държавата на Кий-Шамбат, Кургаш – Арабия, Джалда – Крим и др. Пределно ясно е, че са плод на Нурутдиновите фантазии. 21. Титлата „балтавар” която широко се използва в „Джагфар тарихи” и дори се твърди че гр. Полтава била столица на Кубрат, респ. названието идва от „балтавар” – владетелски град, никога не е съществувала при волжките българи. Тя е плод на грешка при превода на А.П.Ковалевский. Титлата ясно е фиксирана във формата илтивар, според Мешхедския ръкопис – препис на „Рисаля” – Пътеписа на Ибн Фадлан. Там се казва: „О, Аллах, съхрани в благополучие царя, илтивар, царя (малик) на българите!” Илтивар е също титла на владетеля на савирите в Кавказ. Под формата елтабар / елтебер (eltдtbдr) е била използвана от сибирското племе ази (аси, покорени от древните тюрки) според древнотюркските рунически паметници. (Също трябва да се знае, че титлата хан е непозната за волжките българи. В чувашки  xon, xun –  хан, са късни татарски заемки.Гласувай:
31. radostinalassa - Тюрколозите са доста постни в акъла
29.10.2020 21:12
Но стават богати.
цитирай
2. atil - Не е фалшификат. А е унакален сбо...
03.11.2020 09:07
Не е фалшификат. А е унакален сборник с български исторически хроники. Единият от авторите е родом от Дунавска България.
Логиката им на всичките автории е да казват истината.
Доста се занимавах, превеждах и не намерих нищо безчестно или лъжливо. Симпатии са изразявали да, но никакви подмени и лъжи не са допуснали, което им прави чест!
цитирай
3. atil - Полтава бил лятната резиденция на ...
03.11.2020 09:08
Полтава бил лятната резиденция на българските владетели. Смъртта заварва Кубрат там, затова е погребан в този район.
цитирай
4. atil - Татарските учени са прости и лъж...
03.11.2020 09:10
Татарските учени са прости и лъжливи като македонските. Те се занимават с Ордата а не с българите и българската история. Затова нищо не знаят и по българските въпроси само лъжат и подменят.
Ренегати.
цитирай
5. radostinalassa - 4. atil
03.11.2020 12:32
Не си прав. Ленин е преименувал волжските бълтари на татари. Той е бил евреин и не бива да смесваш еверските дела за унищожаването на българите със самите българи в Македония и Татарстан. Те са били убивани, оставени да гладуват и т.н.
цитирай
6. radostinalassa - Обори горните тези точка по точка
03.11.2020 12:34
в Москва има Китай город в смисъл на китайска стена. Китайците са се наричали Шина или чина.
цитирай
7. radostinalassa - Обори горните тези точка по точка
03.11.2020 13:18
radostinalassa написа:
в Москва има Китай город в смисъл на китайска стена. Китайците са се наричали Шина или чина.

цитирай
8. atil - "Китаи" е булгарско име ...
03.11.2020 13:28
"Китаи" е булгарско име дадено на китайците. Кара китари те са наричали цялото Сибирско монголоидно население.
Самият текст оборва всичките си противници, те затова го крият. Аз съм изкарал доста от него тука в моя блог.
Ще в интересно да оборва точка по точка но ще ми трябва повечко свободно време.
Познатата ни научна литература е основно гръцка и точно тя изкривява и изопачава и думи и Имана и топонимия до неузнаваемост.
Другота е римско-латинска.
Само че българите не са били нито гърци, нито латинци за да използват техния език и топонимия.
И използват своята.
Между другото по цяла Европа и Гърция е пълно с булгарская топонимия, останала от предгръцкото население и от българската власт в Западна Европа.
Като се почне от Елада, Тайгос, Алпи, та до Крит, Кипър и Хунсрюк... И още стотици имена. А най-юмого има в Русия и Украйна.
цитирай
9. atil - Колкото до батир, то в Русия звучи ...
03.11.2020 13:31
Колкото до батир, то в Русия звучи като богатир, а у нас Аспарух, който носел тази почетна титла е наречен Батой при Паисий.
Така че татарските учени трудно ще докажат коя буква и произношение са оригинални. И титлата е българска.
Занесена е на изток при монголите от хуните.
цитирай
10. atil - Ето тук съм изкарал в две части целия ...
03.11.2020 13:36
Ето тук съм изкарал в две части целия речник на думите, географските названия, титлите, обяснено по азбучен ред.


https://boianimen.blogspot/2017/06/1.html?m=1
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: radostinalassa
Категория: Технологии
Прочетен: 8605212
Постинги: 9723
Коментари: 16118
Гласове: 5997
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Блогрол
1. Децата на дявола - нехора, сатанисти, педофили
2. Телегонията не съществува при бялата раса
3. Болкотерапия чрез молитвената поза. Лекува епилепсия, рак и пр. болести чрез активиране на защитните ни механизми.
4. Страшните истини - духовни, ДНК, синя кръв - евреи, араби, индуси, китайци.
5. Основното генетично различие между трите раси са пръстовите отпечатъци
6. Заземяването лекува възпалителните процеси
7. Мусорна ДНК. Холограма на плода. Педента на ДНК.УЗИ.
8. Душата, нейната генетика, потомците ни.
9. Връзката между българи и шумери
10. Реинкарнацията и генетиката
11. Раждането на тракийската азбука
12. На земята живеят четири вида човек
13. ГЕНЕТИЧНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД НА ДРЕВНИТЕ И НАСТОЯЩИ БЪЛГАРИ
14. Американските бомби с обеднен уран
15. Лицензиран расолог - Вл. Авдеев
16. Енергоновата система на кръвта
17. Руският език не е руски, а български
18. Подслушват ли телефона ви?
19. Българският език - езикът на първите хора!
20. КОВИД - 19 и старите лекари
21. Хидра 1 и Хидра 2 - рак
22. Ябълков оцет - мастер клас
23. Истината за атеросклеротичните плаки и гъбичките
24. Уникален артефакт от Сибир, който принуди учените да преразгледат историята на древния свят
25. Мусорната ДНК се оказва критична за видообразуването
26. Д - р Райън Коул , патоанатом - ваксините са токсини
27. Ето я истината защо Русия нападна Украйна
28. Русия дълго време толерираше лудориите на западните си партньори и беше твърде толерантна към тях -лазерният"Метадрон Орхидея"
29. В България е създадена най - ранната писменост в света https://www.youtube.com/watch?v=q2TRX1vkCFg
30. Без САЩ комунизма нямаше да се роди